Lãnh đạo HNX nhận thu nhập 3.100 USD/tháng, nhân viên 1.100 USD/tháng

.
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng năm 2017.
 
Theo báo cáo, HNX hiện có tổng cộng 234 người lao động và 7 người quản lý doanh nghiệp. Mức tiền lương bình quân mỗi người lao động năm 2017 là 20,3 triệu đồng/tháng. Trong khi đó, mức tiền lương bình quân mỗi người quản lý là 63,2 triệu đồng/tháng (trong đó mức lương cơ bản là 27,7 triệu đồng/tháng).
 
Tính cả tiền thưởng, mỗi người lao động tại HNX nhận mức thu nhập 25,4 triệu đồng/tháng, tương đương 1.100 USD/tháng; mỗi người quản lý nhận mức thu nhập 70,4 triệu đồng/tháng, tương đương 3.100 USD/tháng.
 
Năm 2017, tổng doanh thu của HNX đạt 526 tỷ đồng, tăng gần 25% so với năm 2016. Tổng chi phí đạt 270 tỷ đồng, tăng 13%. Lợi nhuận trước thuế theo đó đạt 256 tỷ đồng, tăng tới 40%.
 
Năm 2018, HNX đặt mục tiêu tổng doanh thu 535 tỷ đồng, tăng nhẹ 1,7% so với năm 2017. Lợi nhuận trước thuế mục tiêu đạt 256 tỷ đồng, tương đương năm ngoái.
 
Về kế hoạch đầu tư phát triển, giá trị đầu tư kế hoạch năm 2018 của HNX dự kiến là 56,2 tỷ đồng, được sử dụng từ nguồn vốn chủ sở hữu; trong đó dự án năm 2017 chuyển tiếp sang năm 2018 là 18,7 tỷ đồng, dự án và mua sắm tài sản cố định năm 2018 là 32,5 tỷ đồng, kế hoạch đầu tư dự phòng là 5 tỷ đồng.
Thanh Long

Tuyên bố trách nhiệm: Bài viết được lấy nguyên văn từ nguồn tin nêu trên. Mọi thắc mắc về nội dung bài viết xin liên hệ trực tiếp với tác giả. Chúng tôi sẽ sửa, hoặc xóa bài viết nếu nhận được yêu cầu từ phía tác giả hoặc nếu bài gốc được sửa, hoặc xóa, nhưng vẫn bảo đảm nội dung được lấy nguyên văn từ bản gốc.

Nguồn: www.stockbiz.vn