VSH: Xin gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018

.

 Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn Sông Hinh thông báo xin gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018 như sau:

Nguồn: www.stockbiz.vn