CIG: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Trần Đức Huế

.

Trần Đức Huế báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Công ty Cổ phần COMA18 như sau:

Nguồn: www.stockbiz.vn