NSC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ CTCP PAN Farm

.

CTCP PAN Farm báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung Ương như sau:

Nguồn: www.stockbiz.vn