Hà Nội: Yêu cầu thu hồi gần 40ha đất tại các dự án phát triển nhà

.
Nguồn: dothidiaoc.com