Lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ đào tạo

.

Độc giả Trương Trần Tuấn Thanh công tác tại Cảng vụ hàng không miền Nam đặt câu hỏi như sau: Tôi xin hỏi, đối với các lớp học, các khóa đào tạo (trong và ngoài nước) do các đơn vị, cơ sở đào tạo tổ chức rộng rãi và đơn vị tôi chỉ là một trong nhiều đơn vị tham gia cử một vài viên chức đi học các lớp, khóa nêu trên thì đơn vị có cần phải tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Luật Đấu thầu hay không?

Nếu có thì áp dụng theo hình thức nào?.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu được quy định tại Điều 1 Luật Đấu thầu. Theo đó, đối với gói thầu cung cấp dịch vụ đào tạo thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu thì việc lựa chọn nhà thầu phải tuân thủ theo quy định của Luật này.

#frm_ques {margin: 8px 0; padding: 13px 0;} #tbl_question td {padding: 3px!important;} #tbl_question td label {font-size: 13px; font-weight: bold;} #tbl_question td input {border: 1px solid #ddd; padding: 5px 8px; border-radius: 3px; width: 300px;} #tbl_question td .error {border-color: red!important;} #tbl_question td textarea {border: 1px solid #ddd; padding: 8px;} #tbl_question #btn_submit {font-weight: bold; font-size: 13px; background: #004276; color: #FFF; width: 140px; border-radius: 3px;} .ques-ans .ques {background: #eee;} .ques-ans .ques_content {font-style: italic;} .ques-ans .ans {padding-left: 15px;} #content_detail_news .question_gltt{font-size: 15px !important;line-height: inherit !important; word-spacing: .5px;} #content_detail_news .answer_gltt{text-align: justify;} #content_detail_news .answer_gltt .answer_gltt_{font-size: 15px !important;line-height: 24px !important; word-spacing: .5px;color:#b80000 !important} Nguồn: baodautu.vn